USC เทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ของพลังงานไฟฟ้า

USC เทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ของพลังงานไฟฟ้า

ศาสตร์พระราชา ทฤษฎีนิยมที่สามารถใช้ได้จริงในธุรกิจ หลากหลายธุรกิจทั้งขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่ได้นำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินธุรกิจจนประสบผลสำเร็จมาแล้วมากมาย ศาสตร์พระราชาได้สอนให้ประชาชนจนถึงภาคธุรกิจไม่เน้นพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรที่สอนให้ปลูกผักหลายชนิดในพื้นที่ทำกินไม่พึ่งพาเพียงพืชชนิดเดียว การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง หรือจะเป็นภาคธุรกิจการค้าที่ไม่ควรพึ่งพาสินค้าเพียงชนิดเดียวแต่ต้องขายสิ้นค้าหลายๆ อย่าง เพราะถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมดสิ้นไปหรือขายไม่ได้แล้วก็ยังมีอีกสิ่งที่เข้ามาทดแทนช่วยพยุงธุรกิจได้ ศาสตร์พระราชาจึงเป็นทฤษฎีที่นำมาสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ภาคพลังงานก็เช่นกันความสมดุลของพลังงานส่งผลต่อความมั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ความสมดุลจึงเป็นสิ่งที่พอเหมาะพอควรกับการดำรงอยู่ในการใช้ชีวิตของคนหรือสิ่งแวดล้อม แม้แต่ภาคพลังงานก็ควรสร้างสมดุลเช่นกัน นั่นหมายถึงหากเราพึ่งพาเชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหนึ่งเพียงอย่างเดียวก็จะเสียสมดุลได้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพของพลังงาน เช่น การใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นิวเคลียร์ หรือพลังงานทดแทน จึงต้องมีความสมดุลไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงใดมากเกินไปหรือน้อยเกินไป 

ปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนเกือบ 60% และมีโอกาสจะเพิ่มมากขึ้นหากไม่สามารถปรับสมดุลพลังงานได้ ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงด้านพลังงานและส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศไทย เป้าหมายการปรับสมดุลพลังงานจึงหนีไม่พ้นการเพิ่มสัดส่วนของเชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าหลักที่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เข้ามาเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและประเทศ ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาทุกประเทศทั่วโลก 

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับโรงไฟฟ้าคือ High Efficiency Low Emission Technology (HELE) เป็นเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลพิษต่ำเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยที่สุดขณะนี้ในการกำจัดหรือลดมลพิษจากการนำถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิง โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ได้มาตรฐานสากล สามารถกำจัดฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และสารโลหะหนักต่างๆ หนึ่งในเทคโนโลยี HELE ที่มีประสิทธิภาพที่ทั่วโลกนำมาใช้ในปัจจุบันคือ Ultra-supercritical Technology (USC) 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะและ กฟผ. ได้ใช้เทคโนโลยี Ultra-supercritical Technology (USC) เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาด และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยี USC จะเพิ่มแรงดันและอุณหภูมิของหม้อน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงและลดความเข้มข้นในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปในตัว จุดเด่นของเทคโนโลยี USC คือ มีประสิทธิภาพการเผาไหม้ในอัตราสูงถึง 49% ตลอดอายุการใช้งาน สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ระดับ 33% ช่วยลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า และที่สำคัญโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี USC ได้ติดตั้งอุปกรณ์หลักในการกำจัดมลสารไว้ถึง 3 อย่าง คือ เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแรงสูง (ESP) และเครื่องดักจับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Selective Catalytic Reduction: SCR) ส่งผลให้ลดการปล่อย CO2 ลงได้ประมาณ ร้อยละ 20 อีกทั้งโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี USC ยังได้ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษแบบ Real Time จึงมั่นใจได้ว่ามลสารที่ปล่อยออกมาจะมีค่าที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม------------------


อ่านต่อ