สอนลูกให้มีทักษะชีวิต

           โลกดิจิตัล จะทำให้ลูกของคุณพบกับสังคมแบบตัวคนเดียวมากขึ้น โดยจะขาดการสื่อสารแบบซึ่งหน้ารวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันก็ลดน้อยลง มีผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจและความเครียดทางอารมณ์สูง  

           การส่งเสริมทักษะชีวิตให้ลูกของคุณตั้งแต่เขายังเยาว์วัยน่าจะเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาเหล่านี้กับลูกของคุณได้ดีทีเดียว ฉบับนี้ มีแนวทางการสอนลูก  เพื่อให้การสอนลูกของคุณเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณเองก็สามารถทำได้

 

          1.สอนลูกให้พูดจาไพเราะเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโสเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี เหมือนที่ว่า วาจาดี มีคนรัก

 

        2.สอนลูกให้เข้าใจในความต่างของบุคคล เพศ วัย ฐานะ ระดับสติปัญญา การศึกษา อาชีพ เช่น ยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างแห่งบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรู้สึกผู้อื่นและเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยกว่า

 

        3.สอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ สามารถสอนได้ตั้งแต่ลูกคุณยังเล็กๆ เพื่อไม่ให้ติดนิสัยเจ้าอารมณ์ไปจนโต ซึ่งจะส่งผลถึงความเครียดโดยจะเกิดกับทุกคนในครอบครัวหรือทุกคนที่ใกล้ชิด

 

       4.สอนให้รู้จักตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ลูกลังเล ต้องให้ลูกตัดสินทางเลือกเองก่อนแล้วเขาจะเรียนรู้จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

       5. สอนให้ลูกแยกแยะเรื่องราวต่างๆจากการรับรู้รับฟังด้วยเหตุและผล

 

       6. สอนให้ลูกรู้จักคิดวิเคราะห์ง่ายๆจากข่าวสารที่ฟัง หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

 

       7. สอนให้ลูกกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องตามความถนัดของเขา

 

        8. สอนให้ลูกใช้คำกล่าวขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี คำที่เป็นสากลนิยมใช้เมื่อยินดีและเมื่อเสียใจกับเขา

 

       9. สอนให้ลูกรู้จักการสื่อสารที่ถูกวิธี ตรงไปตรงมา

 

     10. สอนให้ลูกรู้จักจัดลำดับความสำคัญในชีวิต รู้จักริเริ่มทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

 

      จะเห็นได้ว่าแนวทางการสอนลูกให้มีความสุขในสังคมนั้น เกิดจากกระบวนการคิดที่ทำให้มีการสื่อสารเกิดขึ้นเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่จำเป็นในยุคดิจิตัลที่คนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกนี้ก็ตามสามารถเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่โลกทั้งใบแทบไม่มีรอยต่อซึ่งเป็นยุคของโลกไร้พรมแดน

Cr.British Council   / เรียบเรียง  Bml 

อ่านต่อ