สุดยอด!!! คลิปสั้นสอนใจ จากน้องๆภาคใต้บ้านเรา

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Isn't Exam"
► ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
1.นายนุรดีน กาซอ
2.นายวิทวัส ดารากัย
3.นายมูฮัมมัดฟุรกอน อาแวบือซา

► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Isn't Exam
ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เรียกว่าสื่อโซเชียลมีเดียนั้นได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเรามากขึ้น สังเกตได้จากที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้ แต่เทคโนโลยีเหล่านี้ก็เหมือนกับดาบสองคมที่มีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันไปในทิศทางใด บางคนที่หมกมุ่นอยู่มันมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรงกับตัวเขาเอาและคนรอบข้างได้เช่นกัน ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาจุดนี้ และนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของคนที่ไม่สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ให้พอเหมาะพอดีได้ จะเกิดผลเสียอย่างไร แต่ในขณะเดียวกัน คนที่นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปปรับใช้ในทางที่เหมาะสมนั้น จะเกิดประโยชน์อะไรตามมา ทางคณะเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับชมได้ไม่มากก็น้อย และสามารถนำไปปรับใช้ในสังคมของเราซึ่งเป็นสังคมดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมต่อไป
อ่านต่อ